Polityka Prywatności

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka QUALI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej – 42-125 Kamyk, Biała, ul. Studzienna 164 (zwana dalej Spółką lub Administratorem). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i z ich ochroną możliwy jest kontakt na skrzynkę e-mail: …..................... lub poprzez formularz kontaktowy w sprawie danych osobowych na stronie internetowej spółki: www...............................

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy dane osobowe udostępnione nam przez Państwa lub przez Państwa kontrahentów w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a także dane pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres siedziby, adres dla doręczeń, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane potrzebne do wystawienia faktury lub rachunku (nazwa firmy, numer NIP), dane potrzebne do wykonania przelewu (numer rachunku bankowego).

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, o świadczenie usług lub innej umowy zawieranej ze spółką w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w tym między innymi złożenia oferty, przyjęcia lub złożenia zamówienia, zapłaty wynikającej z umowy należności, wysyłki towaru, złożenia lub rozpatrzenia reklamacji itp. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • rozpatrzenia i załatwienia zgłoszenia skierowanego do Administratora Danych, a dotyczącego spraw związanych z ich przetwarzaniem – np. poprzez formularz kontaktowy na stronie www................................. lub e-mail: …................................ (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • wypełniania obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości spółki, płaceniem podatków i innych należności publicznoprawnych, przechowywaniem dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach podatkowych i przepisach o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres trwania zawartej umowy, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora, m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku z zawieranymi umowami o dostawę towarów lub świadczenie usług (np. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Szczegółowe okresy przez jakie niezbędne jest przechowywanie danych osobowych określone są w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego oraz w przepisach o rachunkowości.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, wyłącznie w związku z koniecznością wykonania zawieranych umów, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, następującym podmiotom:

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;

 • przewoźnikom towarów;

 • podmiotom prowadzącym agencje celne;

 • organom administracji publicznej oraz administracji skarbowej.

Z uwagi na konieczność wykonywania umów handlowych z kontrahentami spoza Unii Europejskiej, dane osobowe przewoźników towarów oraz podmiotów prowadzących agencje celne, mogą być przekazywane do odbiorców za granicą – poza terytorium Unii Europejskiej – tj. do odbiorców z Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Ukrainy, przy czym Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w tych państwa bądź na poszczególnych obszarach tych państw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży czy umowy o świadczenie usług, wywiązania się z obowiązków publicznoprawnych, albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy lub obsługa zgłoszenia są niemożliwe.

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • przenoszenia danych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem w sposób podany powyżej.

Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania Państwa danych przez Administratora (np. odmówimy usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także odmówimy usunięcia danych osobowych zamieszczonych na dowodzie księgowym do czasu upływu terminu, w którym istnieje obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.